Slingshot Screen Sharing

Slingshot Screen Sharing

【图】Slingshot Screen Sharing下载
【图】Slingshot Screen Sharing-谷歌插件下载

Slingshot Screen Sharing 简介

Extension สำหรับการใช้งาน Screen Sharing ในห้องเรียนของ Slingshot

Slingshot Screen Sharing 类似扩展

该插件主要是方便将edX和学堂在线网页课程上的字幕下载成字幕文件。 0.6更新增加了futurelearn网站的支持,在课程视频页面的下方Related Files内会有字幕的下载链接。…

edX & XueTangX Subtitle Download
edX & XueTangX Subtitle Download

Chrome DevTools extension that adds a sidebar to the Elements panel to edit CSS Filters with sliders, support for drag and drop,… Chrome DevTools扩展,它在元素面板中添加了一个侧边栏,用于编辑带有滑块的CSS过滤器,支持拖放,…

CSS Filters Editor
CSS Filters Editor

Данное расширение предназначено для загрузки музыки из вконтакте в telegram. Когда вы установили расширение, нужно написать нашему…

Импорт музыки из вк в telegram
Импорт музыки из вк в telegram

Manage your tabs in a beautiful interface

Slash Tab
Slash Tab

This extension shows different PromoDJ.ru events

PromoDJ.ru Chrome Extension
PromoDJ.ru Chrome Extension

Attempts to auto click cookie messages and closes interrupters.

Interrupt, Click, Repeat
Interrupt, Click, Repeat

Collaborate is based on TogetherJS which makes easy for users on your site collaborate in real time.

Collaborate
Collaborate

Open every new tab in a new window.

New Tab, New Window
New Tab, New Window

Дополнение упрощающее процесс онлайн игры "Грани Реальности". Дополнение одобрено Администрацией проекта http://forum.

ER-help Extension
ER-help Extension

The extension adds a handy list of notes that synchronizes with Google Bookmarks. A text selected on a web-page can be saved in the… 这个扩展添加了一个方便的注释列表,可以与Google书签同步。网页上选定的文本可以保存在…

LinkedNotes
LinkedNotes

Slingshot Screen Sharing 下载

Google官网 登录下载

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新