Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

【图】Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.下载
【图】Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.-谷歌插件下载

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST. 简介

Cập nhật V 1.2.7 ngày 18/03/2019
-Cập nhật chức năng đối chiếu số tháng tham gia, số CMND với D03,D02.
=========================================
Cập nhật V 1.2.6 ngày 21/12/2018
-Cập nhật chức năng rà soát trùng trong phạm vi huyện.
=========================================
Cập nhật V 1.2.5 ngày 21/12/2018
-Lưu lại cấu hình cũ: bệnh viện, xã và tỉnh cấp.
=========================================
Cập nhật V 1.2.3 ngày 17/12/2018
-Bổ sung chức năng đối chiếu thông tin cấp thẻ với danh sách đề nghị của đơn vị (D02, D03), danh sách phê duyệt của Ủy ban.
=========================================
Cập nhật V 1.2.2 ngày 01/12/2018
-Cập nhật lại mã QL và một số lỗi mới theo nghị định 146.
-Sửa danh sách hiển thị lỗi.
-Thêm chức năng kiểm tra địa chỉ ấp, thôn.
-Cập nhật tính năng kiểm tra trùng Offline.
===========================================
-Kiểm tra trường thông tin bắt buộc.
-Họ tên, giới tính; ngày sinh 01/01.
-Giá trị từ: mặc định ngày 01 đầu tháng.
-Giá trị đến: HN, CN 31/12.
-Kiểm tra nơi KCB ban đầu: KCB ngoài tỉnh, không nằm trong danh mục BV.
-Đối tượng và mã vùng.
-Đối tượng và mã hưởng.
-Người giám hộ ( TE và đối tượng khác).
-GD,HS,SV: phương án phát sinh.
-Cảnh báo in lùi thẻ (trừ TE).
-Tuổi trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng còn lại.
-Kiểm tra tuổi theo cấp: TH,THCS.THPT,SV:
+HS cấp TH phải có tuổi từ: 6-12 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
+HS cấp THCS phải có tuổi từ: 11-16 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
+HS cấp THPT phải có tuổi từ: 15-19 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
+Sinh viên phải có tuổi từ: 18-26 tuổi(Cho ở lại, học trễ 4 năm).
-Kiểm tra theo mã vùng: khác báo lỗi.
-Kiểm tra theo mã quyền lợi: khác báo lỗi.
-Kiểm tra theo mã phòng ban: có hoặc không.
-Kiểm tra theo mã BV: nằm trong danh sách báo lỗi.
-Kiểm tra theo địa chỉ xã: khác xã báo lỗi.
-Địa chỉ phải đủ 4 trường dữ liệu.
-Địa chỉ ấp thôn.
-Một số lỗi mặc định khác.

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST. 类似扩展

Dashlane 使互联网更轻松。保存所有密码,快速填充表单,并确保数据可访问且安全。

Dashlane – 密码管理器
Dashlane – 密码管理器

密码安全检查扩展程序可帮助您在帐号遭受数据泄露影响之后重新确保其安全。

密码安全检查扩展程序
密码安全检查扩展程序

密码防护警示功能有助于防范网上诱骗攻击。

密码防护警示
密码防护警示

Extends the Developer Tools, adding tools for debugging and profiling Angular applications.

Augury
Augury

从扩展图标中就能获悉之后的会议安排和今天的日期信息;通过桌面通知获得活动提醒;不需打开Google日历网页便可在多视图(周、月、待办事项和自定义)的弹出窗口中新增事件;以灰色显示已过去的日子。更多功能等待你的发现!

Checker Plus for Google Calendar™
Checker Plus for Google Calendar™

AMZScout扩展将帮助您根据实际数据做出选择利基的决定,而不是直觉。

AMZScout Pro
AMZScout Pro

Data Scraper extracts data out of HTML web pages and imports it into Microsoft Excel spreadsheets 数据刮刀从HTML网页中提取数据并将其导入Microsoft Excel电子表格

Data Scraper – Easy Web Scraping
Data Scraper – Easy Web Scraping

作为全世界 IT 教育工作者的第一选择,NetSupport School 提供必要的工具,帮助您最大限度地提高计算机引导教学的效率,现在,您可以在 Google Chromebook 环境中利用 NetSupport School 的强大功能。…

NetSupport School Student
NetSupport School Student

使用 office 套件在线创建和编辑 doc、xls 和 ppt 文件

办公室在线 officework 为 xls, doc 和 ppt
办公室在线 officework 为 xls, doc 和 ppt

Import list of values in data selection with one click. 单击一次即可导入数据选择中的值列表。

JDE Data Selection Import Tool
JDE Data Selection Import Tool

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST. 下载

Google官网 登录下载

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新